Choose language

Varför svenska råvaror?

Eftersom vi på Magnusson Petfood är rädda om såväl din hund som om vår miljö, har vi medvetet valt att enbart använda oss av råvaror som kommer från svenska lantbruk. Än så länge är vi ensamma om detta synsätt bland de större svenska hundmatstillverkarna. Det är väldigt synd. För hur svensk är egentligen en hundmat som till stor del består av importerade råvaror?

För oss på Magnusson Petfood är det fullständigt otänkbart att använda oss av råvaror som har transporterats från andra sidan jordklotet. Vi frågar oss därför; ”Hur svensk är egentligen en hundmat som till övervägande del består av importerade råvaror från världens alla hörn om den endast är sammansatt och tillverkad i Sverige?” Om lammköttet kommer från Nya Zeeland, morötterna från Polen och riset från Kina – är det då verkligen fråga om ett svenskt foder bara för att det är tillverkat och paketerat i Sverige?

Varför svenska råvaror?

Ett starkt vägande skäl till att vi uteslutande använder oss av svenskproducerade råvaror i vår hundmat är förstås att vi vill att smakupplevelsen för slutkonsumenten – det vill säga hunden – ska blir så bra som möjligt. Detta är dock inte den enda anledningen. Genom att enbart använda oss av svenska råvaror säkerställer vi också en rad andra viktiga saker. Eller vad sägs om hög kvalitet, ökad trygghet och säkerhet tack vare vår svenska lagstiftning, en större omsorg om djuren och minskad antibiotikaanvändning, en mer miljövänlig tillverkning, avsevärt kortare transporter, en ökad sysselsättning samt en levande svensk landsbygd? I styckena nedan redogör vi lite mer ingående om säkerhet, spårbarhet, antibiotikaanvändning och miljöhänsyn. Men låt oss börja med ett annat viktigt område, nämligen djuromsorg.

Svensk djuromsorg är i världsklass

EU har ett gemensamt regelverk som alla lantbrukare som verkar inom såväl växt- och spannmålsodling som köttproduktion, måste förehålla sig till. Jämfört med många andra marknader utanför EU, är EU:s regelverk mycket omfattande på en rad områden (till exempel omsorg om djuren, miljöpåverkan och tillåtna gödningsmedel). Sverige är dock ett av de länder som har går ännu längre än vad EU:s regelverk kräver och inom många områden anses den svenska lagstiftningen till och med vara den mest strikta i världen.

I Sverige omfattas till exempel alla boskapsdjur av den svenska djurskyddslagen. Den svenska lagstiftningen om hur djuren ska tas om hand är den mest omfattande i världen och Sverige räknas därför som ett föregångsland. Redan år 1988 fick vi världens mest kraftfulla djurskyddslag där utgångspunkten är att djuren ska ha möjlighet att bete sig naturligt. Detta innebär till exempel att svenska mjölk- och köttdjur ska få gå på sommarbete, ha gott om utrymme och ordentligt med strö att stå och ligga på. I praktiken innebär det att de mjölk- och köttdjur som föds upp i Sverige många gånger får ett bättre liv jämfört med vad de skulle ha fått utanför Sveriges gränser.

Friska Svenska djur får minst med antibiotika i världen

Ett annat tungt vägande skäl till att vi på Magnusson Petfood har valt att enbart använda oss av svenskt kött i vår hundmat är det faktum att svenska djur får minst antibiotika i hela världen. I Sverige infördes ett förbud mot att använda antibiotika annat än i rent medicinskt syfte redan år 1986. Först 20 år senare – år 2006 – infördes detta förbud inom EU. Tyvärr har förbudet haft liten effekt och i många EU-länder används fortfarande antibiotika lika frekvent som innan förbudet. Utanför EU är det dessutom fortfarande tillåtet att ge antibiotika till friska djur. Förutom att verka förebyggande, kan nämligen även antibiotika få köttdjur att växa bättre. Detta gör att antibiotikaresistensen ökar i många delar av världen. I framtiden kan vi därför stå utan verksam antibiotika för såväl djur som människor när det gäller vissa sjukdomar.

EU:s regelverk omfattar dock inte bara köttproducenter utan även växt- och spannmålsbönder. När det gäller de senare, reglerar EU:s regelverk bland annat utsläpp av gödselprodukter enligt det så kallade nitratdirektivet samt användandet av växtskydds- och bekämpningsmedel.

Även i detta sammanhang strävar Sverige efter att vara bäst i klassen då vi är ett av få länder som inte tillåter några undantag från maxgränsen på utsläpp av kväve. Vi använder dessutom minst växtskyddsmedel inom EU. Dessa åtgärder skyddar inte bara våra svenska grundvatten utan även kvaliteten på våra råvaror.

Jordbruksverket Säkerhet och spårbarhet genom hela leverantörskedjan

Det svenska Jordbruksverket kontrollerar alla svenska tillverkare av foder till sällskapsdjur. Och tack vare sina långtgående strikta tolkningar av EU:s direktiv och gemensamma regelverk, har det svenska Jordbruksverket genom åren vunnit ett mycket högt internationellt anseende. Det som Jordbruksverket bland annat kontrollerar är att vi på Magnusson Petfood och samtliga av våra leverantörer lever upp till gällande regelverk, där spårbarhet bakåt i näringskedjan är en viktig del. I praktiken innebär detta att vi alltid kan säkerställa var våra olika råvaror kommer ifrån, hur de har hanterats samt på vilket sätt som de har transporterats till oss. På Magnusson Petfood kan vi alltså utan svårighet spåra från vilken gård köttet kommer från och på så sätt kontrollera att vi endast använder oss av svenskt kött av angivet köttslag!

I hundmatsbranschen är vår höga spårbarhet någonting unikt. För medan vi alltid kan uppge vilken gård som vårt kött kommer ifrån, vet sällan övriga svenska och internationella hundmatstillverkare som importerar sitt köttmjöl ens från vilket land som deras köttråvaror ursprungligen härstammar. När det gäller köttmjöl kan också ursprungslandet variera från sändning till sändning.

Ni kanske minns den hästköttsskandal som Sverige och Europa upplevde år 2013 men det säger sig nästan självt att risken för liknande skandaler förstås är avsevärt mycket större med importerade råvaror utan spårbarhet och möjlighet till kontroll.

Något som kan vara värt att notera i sammanhanget är att då alla råvaror i Meat & Biscuit-serien är livsmedelsgodkända lyder dessa och deras leverantörer inte bara av Jordbruksverket utan även av Livsmedelsverket. De omfattas därmed samma regler och kontroller som all svensk matproduktion.

Svenskt är klimatsmart!

En fördel som man inte ska glömma bort är att svensktillverkade foder och livsmedel på svenska råvaror också är betydligt mer klimatsmarta än vad importerade foder eller svensktillverkat foder med importerade råvaror är. Koldioxidutsläppen som kommer från transporten till Sverige, av antingen råvara eller färdigprodukt, är bara en del i detta.

Den andra delen är en ofta lägre miljöpåverkan i tillverkningsledet av svenska råvaror. Ta till exempel nötkött. Svenskt nötkött ger 2,5 gånger mindre klimatutsläpp jämför med det globala genomsnittet. Jämfört med EU genomsnittet ger svenskt nötkött 25 procent mindre klimatutsläpp. Även de ingående råvarorna i helsvensk hundmat kan därför sägas vara mer miljövänliga än vad de importerade råvarorna är.

Det finns alltså många goda skäl till att välja ett svenskt hundfoder som är tillverkat på enbart svenska råvaror. Men för att återgå till den inledande frågan! Hur svensk är egentligen en hundmat som till övervägande del består av importerade råvaror från världens alla hörn om den endast är sammansatt och tillverkad i Sverige?